Ældre - Vi vil sikre tryghed, omsorg og nærvær

Ordentlighed, respekt, tryghed, værdighed og nærvær er de værdier, som skal kendetegne den omsorg, som vores ældre borgere i Varde kommune skal mødes med. Vi ønsker at understøtte de ældres trivsel, og vi mener, at der er vigtigt, at man efter et langt liv kan blive boende i sit lokalsamfund – også den dag, hvor det er nødvendigt med en plejehjemsplads.

Det Konservative Folkeparti vil: 

  • arbejde med at styrke værdighed, nærvær og omsorgen i hverdagen for vores ældre.
  • udbygge vores plejeboligkapacitet i samarbejde med såvel de almennyttige boligselskaber som øvrige med private aktører.
  • videreføre etableringen af seniorbofællesskaber og specialiserede demensenheder.
  • fastholde det nuværende fritvalgsbevis og øge de ældres frie valg.
  • styrke den nuværende akutsygepleje og kapaciteten i døgnrehabiliteringen. 
  • styrke genoptrænings- og foreningsaktiviteter for ældre i et snævert samarbejde imellem vores dagcentre, foreningsliv og organisationerne.
  • gennemføre min. en årlig brugertilfredsundersøgelse i blandt vores ældre medborgere for hele tiden at kunne tilpasse vores serviceniveau. 

I de kommende år vil antallet af ældre over 80 år øges betragteligt. Det vil stille store krav til udviklingen af ældresektor, uanset om det gælder hjemmepleje, sygepleje eller plejeboligkapacitet og formodentlig kræve betydelige investeringer. Vi har derfor langt nogle ”trædesten” ud for at vise, hvordan vi skal udvikle fremtidens ældrepleje. Det arbejde får vi forhåbentlig endeligt på plads i denne valgperiode, men vi stopper ikke der. 

Vi ønsker at styrke udviklingen af vores ældrepleje, således vi via en tæt dialog mellem såvel Ældrerådet som vores medarbejdere kan fastholde en værdig og omsorgsfuld ældrepleje, der med en høj faglighed kan levere på de behov, som vores ældre har i dag og dem, som vi vil blive mødt af i fremtiden. 

Allerede i dag har vi i samarbejde med de almennyttige boligselskaber etableret et seniorbofællesskab, og vi mener, at der i fremtiden vil behov for at etablere flere. Seniorbofællesskaber og demensenheder i lokalområderne skal sikre, at man i den tredje alder kan blive blandt venner og naboer.

Særligt for dem, som er pårørende til en, der rammes af demens, er der behov for en ekstra indsats og støtte. Allerede i dag yder vi juridisk rådgivning, men der er behov for mere støtte til de pårørende til den demente til at indrette sig i et liv med demens, hvis vi skal lykkes med at fastholde den ældre i egen bolig så lang tid som muligt.

Med en forventet forøgelse på knapt 80-85% i gruppen af 80-85-årige indenfor den kommende 10 års periode, vil det blive vanskeligt for Varde Kommune at følge med, hvis ikke vi forholder os til de nødvendige investeringer allerede nu. Vi ønsker på baggrund heraf at udbygge vores nuværende plejeboligkapacitet og vores tilbud til ældre under inddragelse af alle aktører, herunder private leverandører. Vi vil arbejde for, at der afsættes tilstrækkelige ressourcer, der matcher den demografiske udvikling, hvorved der løbende afsættes til ældreområdet baseret på befolkningsfremskrivningen og således området ikke udpines. 

Vi ønsker at fastholde og styrke værdigheden i ældrepleje, således vores ældre medborgere mødes med både omsorg og respekt. Systemerne skal i størst mulig udstrækning tilpasses den ældre og ikke omvendt. Vi mener ikke, at alt hverken kan eller skal måles og vejes, og omsorg og nærvær kan ikke i alle sammenhænge fastlægges i et skema. For os er det ikke afgørende, om den pleje og omsorg, som vores ældre har behov for leveres af kommunen eller af en privat leverandør. Vi ønsker indførelse af flere frie valg med fokus på faglighed, nærhed og pris. 

Vi ønsker at understøtte retten til ”en værdig død”. Når livet ebber ud, skal det kunne ske i værdighed og med stor selvbestemmelse. En død i værdighed kræver både stor omsorg, men også både forberedelse og ressourcer. Vi skal stå parat med hjælp og støtte, så vi skaber den tryggest mulige ramme om døden, uanset om man er beriget med mange pårørende og børnebørn, eller om man skal møde døden alene. Varde kommune har allerede i dag et godt samarbejde med den frivillige Vågetjeneste. De træder frivilligt til og bidrager med en vigtig støtte. Vi ønsker at udbygge såvel vores samarbejde med vores mange frivillige og i fællesskab skabe værdige rammer om den sidste tid for såvel borgeren som de pårørende.  

Vi har betydelige udfordringer med både rekruttering af fagligt personale og sygefravær. Vi ønsker at sætte aktivt ind overfor begge udfordringer, således vi fortsat kan levere en ældrepleje med høj faglighed og løbende rekruttere nye kræfter ind til afløsning for dem, som måtte forlade os til pension. Vi ønsker at udvikle og udbygge vores ældreområde under inddragelse af eksterne aktører og ikke mindst investorer. For os er det ikke afgørende hjemmepleje og eller ophold på plejecenter leveres af kommunen eller en privat leverandør.  Det er den ældre, der afgør det. Vi vil have fokus på kvaliteten.  

Vi ønsker at fastholde vores dygtige medarbejdere og afdække årsagerne til, at vores personale forlader os. Vi ønsker at der konsekvent gennemføres afgangsinterview mhp. at øge fastholdelsen og arbejdstilfredsheden. Ældres sygdomme og kompleksitet øges i disse år. Det kræver efteruddannelse og adgang til vejledere, for at vi kan levere den bedst tænkelige omsorg og pleje. Vi ønsker at gøre op med den ”sogneråds” tilgang, som har præget udbygningen af vores ældreboligkapacitet. Vi ønsker at kapaciteten kommer i balance, og en kapacitet, der er dimensioneret i forhold til den forventede udvikling i befolkningssammensætningen i lokalområdet.  For at sikre ro og stabilitet, vil vi indføre ”5 års planer”, der både beskriver behovene indenfor kapacitet som personale for at sikre, at vi løbende kan prioritere området rigtigt i forbindelse med de (tilknytning til de) årlige budgetforhandlinger.

Vi ønsker at styrke rehabilitering og træning af ældre medborger i tæt samarbejde med såvel foreningslivet som de professionelle behandlere i fysioterapien. Et aktivt liv, ser vi som forudsætningen for en god og tryg alderdom i Varde.