Beskæftigelse og uddannelse – Der er brug for alle og alle skal med.

Før Coronakrisen var antallet af ledige i Varde kommune en af landets laveste. Mange indsatser var derfor også rettet imod de borgere, som stod længst fra arbejdsmarkedet, og som var ramt af langtidsledighed. Krisen har vendt op og ned på mange ting herunder det fokus. Den aktive beskæftigelsesindsats er i øjebillet delvis suspenderet, og det medfører, at det kommer til at tage længere tid at få etableret de beskæftigelsesrettede forløb, som enten kan bringe borgeren tilbage i beskæftigelse eller afklare borgerens arbejdsevne og bane vejen for en evt. overgang til pension eller fleksjob.

Det er stadig usikkert, hvad krisen kommer til at betyde for ledigheden på længere sigt, men uanset, hvor vi ender, og hvad udgangspunktet bliver, så skal jobcenteret være klar til at løfte opgaven. 

Det Konservative Folkeparti vil:

  • styrke samarbejdet med både arbejdsgivere og arbejdstagere for at sikre og understøtte virksomhedernes udvikling og vækst.
  • videreføre og styrke ”Code of Care” projektet, så vi i fællesskab kan skabe et mere rummeligt arbejdsmarked og skabe flere job til borgere med ”skæve” profiler, handicap eller helbredsmæssige begrænsninger.
  • videreføre og styrke omstillingen af jobcenteret til ”Fremtidens jobcenter”, hvor det i højere grad er borgeren og borgerens plan, som styrer indsatsen. 
  • Videreføre nedbringelsen af ledigheden for borgere visiteret til et flexjob til under 10%.
  • Sikre, at Varde kommune påtager sig et ligeværdigt ansvar for at skabe fleksjob og småjobs til borgere med handikap og begrænsede arbejdsevne.  

Vi har i denne valgperiode sammen med byrådets øvrige partier skabt projektet ”fremtidens jobcenter”.

Målet har været at modernisere det eksisterende jobcenter og frem for alt, give Varde kommunes jobcenter en anden og langt mere positiv profil.

Vi har ønsket at ændre på den meget regelstyrede indsats til en indsats, hvor samarbejdet med borgeren bliver sat i fokus, og hvor samarbejdet bedre kan understøtte den beskæftigelsesrettede indsats modsat en indsats, der udelukkende baseres på krav og sanktioner. 

Udgangspunktet er, at vores borgere skal mødes med værdighed og respekt og med en individuel tilgang til både deres situation og deres behov. 

Uanset om du er ledig, syg, eller om du har mistet hele eller dele af din arbejdsevne, så skal Jobcenter Varde være din nærmeste partner og det sted, hvor du får hjælp til at navigere videre i dit liv. 

Mangel på arbejdskraft kan ikke og må ikke blive en flaskehals for udviklingen eller væksten for erhvervslivet i Varde Kommune. Vi ønsker at styrke samarbejdet mellem arbejdsgiverorganisationerne, arbejdstagerne og erhvervsuddannelserne og fastholde den vigtige dialog, der kan understøtte vækst og udvikling, men som ikke mindst også kan justere kursen i forhold til de behov, som virksomhederne forventes at få for uddannelser og kompetencer. 

Der er i dette samarbejde en snæver sammenhæng til en række andre politikområder, og vi skal målrettet samtænke alle dele, så de kan understøtte både udvikling og vækst i Varde kommune. 

Vi ønsker at føre en målrettet og aktiv beskæftigelsespolitik, hvor målet både er, at holde kommunens ledighed på så lavt niveau som muligt samtidig med, at vi på bedst mulig vis understøtter virksomhedernes behov for både rekruttering og kvalificeret arbejdskraft. 

Ledighed er ikke bare samfundets problem, men er også en personlig udfordring, som kan udvikle sig til et socialt problem. Vi vil i samarbejde med erhvervslivet arbejde for de bedst mulige rammevilkår, der kan understøtte skabelsen af nye, flere og varige jobs med plads til flest mulige forskellige profiler. Vi vil videreføre og styrke ”Code of Care” projektet og i samarbejde med de mange virksomheder, der har tilmeldt sig projektet forsøge at skabe beskæftigelse og jobs til forhåbentlig mange af borgere, der står længst væk fra arbejdsmarkedet i dag. 

Vi skal have alle med. Vi vil derfor gøre en særlig indsats for at få alle type ledige i gang. Vi vil styrke vores virksomhedsrettede indsatser og i samarbejde med virksomhederne udbrede kendskabet til de mange forskellige ordninger samt bistår virksomhederne i at minimere ulemper og bøvl med tunge papirgange. Fokus skal være på borgeren og virksomheden.

Vi ser positivt på, at borgere på overførselsindkomst også mødes med forventninger og med krav om at skulle bidrage. Så længe borgeren står udenfor fællesskabet og arbejdsmarkedet, er det svært at komme tilbage til et aktivt arbejdsliv. Her kan eks. et nyttejob være vejen tilbage til regelmæssigheden og et arbejdsfællesskab, hvor ens indsats bliver værdsat.

Varde kommune skal gå forrest ift. ansættelse af borgere med udfordringer udover ledighed, herunder fleksjobbere, handicappede og flygtninge/indvandrere. 

Vi vil ligge i Top-3 over de kommuner, der har landets laveste ledighed. 

Vi ønsker at styrke indsatsen overfor de 18 og 24 år, der ikke hverken er i beskæftigelse eller i et uddannelsesforløb. Mange af dem har behov for hjælp og støtte til at komme i gang og komme tilbage på et spor, der kan føre til selvforsørgelse. 

Vi ønsker at opprioritere indsatsen overfor for flygtninge og indvandrere på overførelsesindkomst. Vi skal målrettet arbejde på at få disse borgere i beskæftigelse, da det samtidig vil styrke integrationen og sikre, at det bliver normen, at man i Danmark skal arbejde, hvis man kan arbejde. 

Vi har i denne valgperiode styrket og øget tildelingen af fleksjob. Flexjob kan udgøre en god mulighed for at bibeholde en beskæftigelse og et job på trods af, at man ikke kan arbejde på fuld tid. I Varde er 1024 personer visiteret til fleksjob og heraf 194 ledige (ca. 19%) 

Vi ønsker at styrke indsatsen, så disse ledige kommer i job. Målet er maks. 10% ledige inden udgangen af 2022, og vi ser det helt naturligt, at Varde Kommune går forrest som arbejdsgiver og ansætter flere fleksjobbere.