Fra Verdensmål til Vardemål

I nuværende valgperiode har byrådet besluttet at adoptere FN’s verdensmål og omsætte dem til Vardemål. På rigtig mange områder giver et fokus på FN’s Verdensmål god mening og kan bidrage til, at vi i Varde Kommune kan fokusere bedre på tværs, udvikle og løfte de rigtige steder. Når vi arbejder med verdensmålene og bruger dem som pejlemærker, kan vi fokusere og udvikle vores kommune til et endnu bedre sted at leve.

Verdensmål

Handler i en dansk kontekst om:

1

Afskaf fattigdom

At fremme adgang til uddannelse og arbejdsmarkedet for socialt og psykisk udsatte borgere.

2

Stop sult

At fremme bæredygtige fødevarer gennem fokus på den miljømæssige, den sociale og den økonomiske dimension af fødevarerne.

3

Sundhed og trivsel

Generelt at have det godt både fysisk og psykisk.

4

Kvalitetsuddannelse

Sikre kvalitetsuddannelse til alle, børn som voksne. Grundskolen skal være en institution, der skaber fællesskaber og social mobilitet. Livslang læring kan fremmes gennem frivillighed, foreningsliv og kultur.

5

Ligestilling mellem kønnene

At alle skal have lige muligheder for at deltage i samfundet og udfolde sit potentiale og talent.

6

Rent vand og sanitet

At byers spildevand og regnvand bortskaffes på en sådan måde, at borgernes sundhedstilstand bevares, og at miljøet ikke udsættes for fx skadelige kemikalier, som forringer kvaliteten af drikkevandet for nuværende og kommende generationer.

7

Bæredygtig energi

Omstilling fra fossile til bæredygtige energikilder som fx vind, sol, biomasse, biogas, jordvarme m.m.

8

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Generelt at styrke beskæftigelsen gennem fremme af bæredygtige virksomheder og produkter, bæredygtig turisme, cirkulær økonomi, iværksætteri, kreativitet og innovation.

9

Industri, innovation og infrastruktur

Fremme af bæredygtig infrastruktur og et innovativt og inkluderende erhvervsliv, som vækster på et bæredygtigt grundlag, hvor økonomisk vækst ikke samtidig går ud over mennesker og miljø.

10

Mindre ulighed

At sikre lige muligheder for alle uanset alder, køn, fysisk/psykisk handicap, race, etnicitet, oprindelse, religion eller økonomisk status.

11

Bæredygtige byer og lokalsamfund

At befolkningsvandringen til og fra byer og lokalområder stiller nye krav, samt det gode bæredygtige liv.

12

Ansvarligt forbrug og produktion

At forebygge og begrænse forurening med skadelige stoffer, fremme af cirkulær økonomi, herunder genanvendelse og affaldsforebyggelse, fremme af dele-, bytte- eller genbrugsordninger.

13

Klimaindsats

At være forberedt på fremtidens klima, som bl.a. vil byde på mere varme, voldsommere regn og storme.

14

Livet i havet

At mindske udledninger af næringsstoffer og plast til fremme af biodiversiteten i havet.

15

Livet på land

At fremme biodiversitet dvs. at fremme et mangfoldigt og varieret dyre- og planteliv. Det kan man gøre ved at have fokus på naturpleje, naturgenopretning og et aktivt rekreativt byliv i samspil med naturen.

16

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

At styrke demokratiet, fx at borgere inviteres til at være med til at udvikle fx lokalområder eller regioner gennem deltagelse i lokaludvalg, borgerpaneler m.m.

17

Partnerskab for handling

At realisere verdensmålene gennem samarbejde og partnerskaber mellem borgere, offentlige myndigheder, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og organisationer.