Turisme – Styrket omsætning, kvalitet og bæredygtighed

Turismen igennem de seneste 10 år blevet ét af de primære og bærende erhverv i Varde Kommune. Derfor er derfor også vigtigt, i lighed med alt andet erhverv, at vi sikrer gode rammevilkår og en hensigtsmæssig regulering af erhvervets fortsatte udvikling.

Turismen i Varde kommune har igennem en årrække været præget af en meget betydelig vækst, hvorved Varde sammen med Ringkøbing Skjern i 2019 havde flere overnatninger end hovedstaden. Det er overordnet set en meget positiv udvikling, og turismen bidrager med meget vigtige indtægter og substantiel beskæftigelse.

Det Konservative Folkeparti vil:

  • understøtte udvikling af en grøn og bæredygtig turisme.
  • arbejde for et kvalitetsløft af overnatningskapaciteten.
  • fremme udviklingen af helårsturismen i hele kommunen.
  • Fremme indlandsturismen i hele kommunen.
  • Støtte udviklingen af kvalitets oplevelser med udgangspunkt i ”Vi i naturen” og Varde kommunes historie og kultur.
  • styrke samarbejdet i Destination Vesterhavet til en stærk og handlekraftig destination.
  • understøtte en service- og kompetenceudvikling samt rekruttering af kvalificeret arbejdskraft i turismeindustrien

Udvikling af turismen har styrket Varde kommune. I 2020 udgjorde turismen mellem 12- 15% af kommunens indtægtsgrundlag og beskæftigede omkring 4000 fuldtidspersoner i højsæsonen. Turismen leverer således et meget betydeligt bidrag til Varde kommune og har skabt mange nye jobs til erstatning for dem der mistet andre steder.

Vi vil fortsætte med at styrke vores brand og position overfor vores turister. Naturen og de oplevelser, der kan hentes i naturen, er vores stærkest brand, og det et brand, vi skal kæmpe for at bevare.

Vi vil i samarbejde med erhvervet udvikle en ny vision og vækststrategi. Varde kommunes position skal styrkes, men der er også brug for en tydelig balance og klare aftaler, der kan sikre, at vi ikke drukner eller sætter vores omdømme på spil. Hvad der er godt for turisterne, er også godt for Vardes kommunens borgere, og det er vigtigt, at vi sikrer en bred opbakning til vores strategi for udvikling af turismen.

Vi vil fortsat tiltrække flere besøgende og turister og arbejde for et større udbytte, men de grundlæggende kriterier for succes er balance, bæredygtighed og oplevelse med kvalitet.

Vigtigt for både vores gæsters, som vores egen oplevelse af vores kommune, er at den helt basale infrastruktur er på plads og fungerer. Vi ønsker at styrke samarbejdet med alle aktører for at sikre en rettidig udbygning, etablering og vedligeholdelse af bl.a. toiletter, stier, bænke, veje, cykelstier samt renovering og kloakker. Varde kommune er langt fra eneansvarlig og samarbejdet med Skov- og Naturstyrelsen samt Forsvarsministeriet er helt afgørende for at kunne indfri en vision om en god og tilpas ”infrastruktur”.

Vi vil arbejde for at en bedre balance i turismen og arbejde for at sprede turismen ud over hele året og ikke mindst ud i hele kommunen. Bæredygtig turisme er en turisme, der hviler i sig selv og som slider minimalt på vores natur og andre stedbundne værdier.

Vi skal arbejde for at undgå at vores kommune og destinationer opleves som overfyldte, og vi vil arbejde for at undgå tilstande som bedst kendes fra Barcelona og Venedig.

Vi forstår godt, at de lokale, som bor fast i f.eks. Blåvand og Henne, sommetider kan opleve en lørdag i højsæsonen ligeså overfyldt, som en borger vil gøre i Barcelona og Venedig. Derfor er det også vigtigt, at det er interessant at besøge vores kommune hele året, da forskellige årstider appellerer til forskellige produkter, og forskellige typer af besøg og gæster. Denne sæsonspredning vil medvirke til at fjerne noget af det oplevede turismetryk i højsæsonen. Tilsvarende vil en variation i de enkelte bureauers skiftedage kunne lette presset på vores veje betydeligt og give vores gæster en betydelige bedre oplevelse uden kilometer lange køer.

Vi foreslår, at vi indleder en dialog med turismens aktører, der skal sikre, at vi løbende fokusere på de værktøjer, der kan regulere turismens pres på vores destinationer. Varde kommune råder langt fra over alle ”værktøjerne i kassen”. Eksempelvis er det staten, der fastsætter antallet af uger, man kan og må udleje, hvorved det reelt er udlejningsbureauerne og ejerne, der råder over de mest effektive redskaber og det bør være i deres egen interesse at fastholde en høj attraktivitet.    

Vi mener, at turismen fremmer bosætningen i Varde kommune. Derfor mener vi også, at Varde Kommune skal styrke destinationens brand gennem profilering, da det udbreder Varde kommunes navn og værdier. Destination Vesterhavet skal være en stærk og handlekraftig destination, der i hele Varde kommune skaber resultater gennem lokalt, regionalt, nationalt og internationalt udsyn og samarbejde.

Det er vigtigt for Det Konservative Folkeparti, at turismen kommer hele Varde Kommune til gode. Derfor vil vi arbejde for, at de turister, der allerede er i kommunen og ankommer til sommerhusene ude ved kysten, også får øjnene op for vores tilbud i længere ind i landet. Arbejdet skal ske i tæt samarbejde med Destination Vesterhavet.

Vi vil dyrker den gode historie om turismen som et bæredygtigt væksterhverv, hvor vi udbreder og understøtter genanvendelse af affald, anvendelsen af vedvarende energikilder og har fokus på de ressourcer, som turismen trækker på.