Balance imellem land og by

Både i byer og på landet skal man med tryghed kunne se fremtiden i møde. Det er vores fælles interesse at sikre ”livet” i hele kommunen. Det er vigtigt, at vi skaber en god balance i de økonomiske prioriteringer imellem by og land, således alle oplever, at Varde kommune er en både aktiv og troværdig samarbejdspartner.

En aktiv landdistriktspolitik er ligeledes en forudsætning for at tiltrække private investeringer i både virksomheder og boliger. 

Det Konservative Folkeparti vil:

  • aktivt og målrettet investere i bosætningen ved bl.a. at opretholde en decentral skole- og daginstitutionsstruktur.
  • styrke kommunens digitalisering, hvorved du kan tilgå kommunen, når det passer dig, og hvorfra det passer dig.
  • arbejde for at forbedre betingelserne for, at man kan skabe levedygtige og stærke lokalsamfund. 
  • arbejde for at sikre en nærværende kommunal service så tæt på dig, som det er både økonomisk muligt og fagligt forsvarligt.
  • styrke inddragelsen i arbejdet med kommuneplanen for at sikre såvel områdebyerne som lokalsamfundene gode udviklingsmuligheder i respekt for deres særpræg, fællesskab og indre liv.
  • arbejde for en styrket dialog og politisk og økonomisk samarbejde med såvel udviklingsrådene som med borgerforeninger og sogneforeninger. 

Varde kommune er arealmæssigt set landets femte største kommune. En konsekvens af dette faktum er, at der, hvor vi bor, afgør, hvorhen vi orienterer os. I Ølgod er det således mere naturligt at orientere sig imod Herning og Ikast. I Skovlund – Ansager orienterer man sig mere naturligt mere imod Grindsted og Billund, mens man i Varde og Alslev orienterer sig imod Esbjerg.

Denne virkelighed præger alle dele af vores liv lige fra, hvor vi køber ind, hvor vi vælger at gennemføre vores uddannelser, hvor vi søger job og til erhvervslivets valg af netværk, samarbejdspartnere og eks. underleverandører. Som kommune er vi forpligtet til at anerkende og respektere og forstå at arbejde med disse forskelle. 

Vi skal sikre, at der udvikles både nærværende og brugervenlige kommunale tilbud – såvel fysiske som digitale – der tager udgangspunkt i dine behov og måden, vi lever vores liv på. Regionale som kommunale grænser må ikke udgøre en barriere for vores borgeres levevis eller muligheder for at leve det gode liv i Varde kommune. 

Vi ønsker at videreføre forsøgsordninger med fremskudt borgerservice, som vi allerede har det i dag i både Agerbæk, Oksbøl, Ølgod og Nr. Nebel.

Det er vigtigt, vi værner om samfundets naturlige fællesskaber. En af vores allervigtigste ressourcer er de ildsjæle, der brænder og arbejder for at udvikle deres lokale område og dermed vores kommune. De både inspirerer og beviser, at vi kan løfte mere i flok. Udover familien udgør de by- og lokalsamfund, som vi opvokser og lever i, også  vores tætteste netværk. Vi er imidlertid også realister, og vi tør godt vedkende os, at det ikke er muligt at tilbyde alle de kommunale servicetilbud overalt i landets femte største kommune. Vi skal derfor tilbyde nye og flere ”fremskudte funktioner” fra udvalgte og relevante dele af den kommunale forvaltning i områdebyerne, hvorved også de ældre, gangbesværede og handikappede får mulighed for at betjene sig af de kommunale tilbud.

Vi ønsker at styrke udviklingen af vores infrastruktur, så vi får forbedrede adgangsveje og sikre en samfundsmæssig rentabel udbygning af den kollektive trafik. Vi mener, det er nemmest at tiltrække nye borgere, hvis der er en god og effektiv infrastruktur, hvor folk kan hurtigt til og fra arbejde i en moderne og fleksibel ramme. Vi kan ikke dække alle dele af vores kommune med bus eller tog, men vi kan til gengæld sikre en nem adgang til flextrafik løsninger for både unge og ældre.

Både vores kommunes størrelse, som vores mange turister forstærker behovet for at sikre, at der også fra yderområderne kan nås et akutsygehus inden for tilfredsstillende tid, når uheldet eller sygdommen opstå. Det er Region Syddanmark, der er ansvarlig for at levere ambulance og akutberedskab i Varde kommune. Vi vil løbende monitere den leverance og sikre, at de fastlagte responstider overholdes. Vi vil støtte opsætningen af hjertestartere samt rekrutteringen af hjerteløbere. Begge dele kan have en afgørende betydning, hvis uheldet rammer. Jo, stærkere et civilt beredskab vi har, jo stærkere står vi, når uheldet er ude.  

Vi vil give mest mulig indflydelse tilbage til lokalsamfundene. De lever og blomstrer kun med engagerede ildsjæle, som kan mærke, at de gør en forskel i udviklingen. Vi ønsker at støtte de ildsjæle, der skaber liv og aktivitet i de små lokalsamfund, og give vi dem større adgang til både hjælp og ressourcer. Byfornyelse og forskønnelser kan bidrage til at understøtte bosætningen, og vi ved at det gør en forskel at gøre en ekstra indsats. Vi ønsker at skabe mulighed for, at byer kan indgå partnerskabsaftaler med kommunen om samskabelse af mindre anlægs-, vedligeholdelses- og byforskønnelsesprojekter, hvor eks. dele af arbejdskraften leveres af frivillige eks. via en landsbypedelordning.

Byggemodning og udstykning af byggegrunde er et afgørende element, hvis vi skal kunne tiltrække nye borgere til kommunen og til vores lokalsamfund. Vi vil arbejde for at sikre, at vi løbende sikre en bred rådighed over byggegrunde. I 2020 solgte Varde kommune 57 byggegrunde, hvilket er en rekord. Udviklingen er positiv og understøtter, at der både en vilje og en lyst til at investere i vores kommune. Vi vil arbejde for at sikre et bredt udbud af forskellige typer af byggegrunde, men også prioritere de dele af kommunen, hvor efterspørgslen er størst.