Sundhed - forebyggelse og en styrkelse af det nære sundhedsvæsen

Et sundt og aktivt liv er den bedste forsikring imod at blive ramt af livsstilssygdomme senere i livet. Dette er det bærende argument for, at vi i Varde kommune både har et fokus på forebyggelsesområdet, men også har et fokus på en solid udbygning af det nære sundhedsvæsen.

Det Konservative Folkeparti vil: 

  • stille tilbud til rådighed for dig, hvis du vil holde op med at ryge eller ønsker at tabe dig.
  • opretholde et skarpt fokus og en prioritet til forebyggelsesområdet rettet imod såvel børn som unge, men ikke mindst også rettet imod voksne og ældre. 
  • prioritere en styrket sygeplejeindsats, ligesom vi vil arbejde aktivt med rehabilitering og hjælp til egenomsorg for bl.a. kronikere.
  • videreføre udbygning af det nære sundhedsvæsen med udgangspunkt i etablering af sundhedshuse i første omgang i Varde. 

Forebyggelse af sygdommen skal have bæring på alle dele af vores kommunes virke, men ansvaret for et sundt og aktivt liv kan aldrig blive et kommunalt ansvar. Det er dit eget. Vi vil som kommune gerne skabe rammerne for, at du og dine har mulighed for at leve et sundt liv. Vi har et ansvar for at hjælpe dig, hvis du ikke selv kan tage vare på din egen sundhed. Vi har ikke råd til at lade være. 

Sundhed betyder at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at man som menneske kan leve det liv, man ønsker. Det handler både om at have et langt liv og et godt liv. Vi ønsker at præge vores børn – i såvel vores daginstitutioner som i vores skoler til at leve et aktivt liv, bruge naturen og dyrke et aktivt fritidslivet. 

Sundhedsudgifterne stiger år for år i hele landet, og det er vi som kommune nødt til at tage alvorligt. Vi ønsker nok alle et liv, hvor vi klarer os selv og ikke har brug for kommunen, men så heldige er alle ikke. Der kan være mange årsager til, at man kan blive sårbar i en periode og have brug for en ekstra hånd. Og når det sker, skal vi som kommune være klar. 

Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet – have mulighed for at trives hver dag. Fysisk og mental sundhed er en forudsætning for at trives og udfolde sig; herunder at uddanne sig, arbejde og indgå i det sociale liv – deltage aktivt i samfundet. 

Derfor tager vi i vores tilgang til sundhed afsæt i en bred tilgang til sundhed som begreb, hvor vi ser sundhed som mere end blot fravær af sygdom, men som både fysisk, psykisk og socialt velvære. Vi skal støtte dig til en meningsfuld hverdag, hvor du er så selvstændig som mulig, hvad enten det er med eller uden sygdom. For uanset om vi forebygger, behandler eller fremmer sundheden, så handler det hele tiden om at understøtte det gode og sunde hverdagsliv for alle kommunens borgerne. 

Et møde med kommunen skal opleves som meningsfuldt, og skal være tilpasset den enkeltes behov og livssituation. Det kræver mere samarbejde på tværs af kommunen med hospitalet og med de praktiserende læger.

Det er vigtigt at huske på, at sund levevis ikke er et mål i sig selv, men at sundhed er et middel til at opleve større livskvalitet og være i stand til at nå de mål, vi hver især har. Det kan være at begynde på en uddannelse at komme i arbejde efter en sygeperiode eller at få en selvhjulpen hverdag efter ulykke eller sygdom. 

Derfor er sundhed en vigtig del af alle de kerneydelser, som kommunen leverer til dig som borger. Hvis vi skal lykkes med at være en god og sund kommune, så skal vi gøre det sammen. Først og fremmest skal du som borger – ung som ældre – opleve kommunen som en god samarbejdspartner. Og i det samarbejde skal du mærke, at vi hjælper dig med præcis de ting, som giver dig mulighed for at leve et godt og sundt liv. 

I disse år udbygges det nære sundhedsvæsen. Det betyder, at hospitalerne udskriver patienterne hurtigere, hvorved der bliver flyttet opgaver for pleje, omsorg og genoptræning. Samtidig er det blevet sværere for den enkelte at navigere i sundhedsvæsenet. 

Som i resten af Danmark er social ulighed i sundhed også en udfordring i Varde Kommune. Borgere med en høj indkomst og en lang uddannelse lever i gennemsnit længere og har flere raske leveår end borgere med kortere uddannelse og lavere indkomst. Tilsvarende ses der en overdødelighed blandt borgere med en sindslidelse sammenlignet med de øvrige borgere. Derfor har vi et særligt fokus på borgere, der lever i en udsat livssituation. 

Vi vil have et særligt fokus på beskæftigelse og tilknytning til arbejdsmarkedet. Derudover har vi som kommune et særligt ansvar for de borgere, der rammes af midlertidig eller kronisk sygdom, som svækkes af alderdom eller som af anden grund ikke er i stand til at tage hånd om egen sundhed. 

Vi ønsker et tæt samarbejde med bl.a. frivillige og foreninger for herigennem at skabe sammenhæng og værdi for den enkelte borger og styrke eks. det sociale arbejde.