God integration - Rettigheder og pligter hører sammen

Uanset, om du kommer til Varde som flygtning, indvandrer eller som udenlandsk arbejdskraft, der bevilges ophold i Danmark, skal du behandles ordentligt og have hjælpe til at blive selvforsørgende. Vejen til selvforsørgelse er fastlagt fra centralt hold, men går igennem både introduktionsforløb til det danske samfund samt danskundervisning.

Det Konservative Folkeparti vil:

  • arbejde for at alle flygtninge og indvandrere gennemgår og afslutter introduktionsprogrammer og virksomhedspraktik på et år.
  • arbejde for at alle flygtninge og indvandrere hurtigst muligt kommer i varig ordinær beskæftigelse.
  • øge indsatsen over for de flygtninge og indvandrere der befinder sig ”permanent” på overførelsesindkomst og som ikke er i beskæftigelse.
  • styrke samarbejdet imellem kommuner og foreninger mhp. at øge integrationen af indvandrere generelt, men i særdeleshed børn og unge i sunde og dannende fællesskaber.
  • modarbejde enhver form dannelse af parallelsamfund eller overførelse af negativ social kontrol i tæt samarbejde med boligselskaber, politi og den sociale indsats.
  • understøtte børn af flygtninge og indvandrere i deres valg af uddannelse af job.

Alle skal gennemgå selvforsørgelses- og integrationsprogrammet indenfor det første år i Varde kommune. Der skal kun i helt særlige tilfælde gennemføres forløb, der strækker sig over en længere periode. Det røde tråd i hele forløbet skal være, at vi forventer, at man både forpligter sig til at blive selvforsørgende og forpligter sig til at gøre en aktiv indsats for at integrere sig i vores samfund. Det er vigtigt, at indsatsen bliver meget konkret og anvise dels konkrete veje til beskæftigelse, dels konkrete veje til integration i foreningslivet og eks. kulturlivet.

Det er både naturligt og gavnligt, at man i flygtninge- og indvandremiljøerne hjælper hinanden på plads og med at finde vej i det danske samfund, men at danne parallelle samfundsstrukturer med parallelle normer går ikke. Der må således ikke være tvivl om, at dansk lov gælder i Danmark, og at vi lever i et demokrati, hvor man har lov til at have sin egen mening, men tillige også har ret til at arbejde, uddanne sig og dyrke sin religion uden en negativ social påvirkning fra andre. Lovgivningen har bestemt, at den nyligt ankomne flygtning og familiesammenførte skal underskrive en kontrakt om introduktionsforløb, selvforsørgelses- og hjemrejseprogram, og det er således også bestemt, at langt de flestes ophold i Danmark er midlertidigt.

Vi ønsker at styrke samarbejdet med vores virksomheder, således vi kan oprette de virksomhedspraktikker, der skal bistå flygtningen i at opnå de kompetencer, der er nødvendige for at kunne begå sig på arbejdsmarkedet og komme i ordinær beskæftigelse sideløbende med undervisning i sprog.

Vi synes, det er naturligt at både rettigheder og pligter hører sammen. Vi ser det naturligt, at både de mandlige som kvindelige flygtninge og indvandrere gives muligheden for at udøve et aktivt medborgerskab og dermed også mulighed for, som forældre at bakke om børnenes skolegang og fritidsinteresser. Vi anerkender sproget kan være en barriere og ønsker i samarbejde med de de almennyttige boligselskabers sociale arbejde at bakke om,  både kulturel integration som lektiehjælp til børnene.

Unge af anden etnisk baggrund skal integreres ind i vores sportslige miljøer, foreningslivet generelt og andre sociale sammenhænge, således kendskabet til dansk kultur forstærkes og gensidig fortrolighed opbygges på naturlig måde. Ny ankomne flygtninge bør boligplaceres således det understøtter det tætte samarbejde med lokale frivillige og andre ressourcepersoner i introduktionsforløbet. Senere er en decentral placering ofte nødvendig for at muliggøre en beskæftigelsesrettet indsats og praktik og overgang til ordinær og varig beskæftigelse. 

Repatriering og hjemrejse er ikke en beslutning, der træffes af Varde kommune, og det sætter ofte de pågældende i en svær situation. Repatriering og hjemrejse sker ved at opholdstilladelsen inddrages af Udlændingestyrelsen, eller ved at flygtningen eller indvandrere selv ønsker at rejse hjem. Vi ønsker, at Varde kommune støtter op om forløbene, så de bliver så værdige som muligt.