Vi smider ikke regningen for klimaet i børneværelset

Klimaomstillingen er en bunden opgave for os alle. Vi står midt i en klimakrise og en naturkrise, og vi er nødt til at handle. Vi bekender os til den grønne omstilling og de mål, som er formuleret i klimaloven. Klimaomstillingen vil stille store krav til os alle – både private som offentlige virksomheder og vil kræve en særlig indsats frem imod 2030 hvis klimalovens mål skal nås.

Det Konservative Folkeparti vil:

  • omlægge Varde kommunes drift til grøn drift. 
  • omlægge Varde kommunes indkøb til grønne indkøb.
  • omlægge Varde kommunes anlægsinvesteringer til bæredygtigt byggeri. 
  • øge genanvendelsen af vores affald
  • indlede omstilling af kommunens transport til el.
  • udbygge vores infrastruktur for opladning af elbiler for såvel vores egne borgere som vores turister.  
  • understøtte omstillingen af såvel tog som busser til el eller andre klimaneutrale brændstoffer.

Vi har i denne valgperiode fået afsat midler til at ansætte kompetencer i vores forvaltning, der kan underbygge kommunens omstilling. Herudover har Varde kommune tilsluttet sig et fælles kommunalt samarbejde, der yderligere skal styrke og underbygge vores klimaindsats sammen 94 andre kommuner. 

Undersøgelser peger på, at borgerne i yderkommuner som Varde er langt mere optaget af emner som ”vækst og udvikling” frem for ”klima og energi” hvilket indikerer den prioritet, der skal være på at gøre den grønne omstilling til en økonomisk bæredygtig vækstfremmer.

Allerede i dag er mange virksomheder i Varde langt fremme med en grøn og bæredygtig omstilling af produktionen. Vi ønsker at understøtte den omstilling og skabe flere klyngesamarbejder imellem Vardes virksomheder, hvor viden og teknologi skal deles til gavn for såvel den grønne omstilling som for jobskabelsen. 

Vi vil arbejde for, at den grønne omstilling udvikler en bæredygtig fødevareproduktion og bliver en styrkeposition for Varde. Allerede i dag, er der i Varde igangsat en række nye initiativer, der er målrettet både landbrugets grønne omstilling og initiativer, der er fokuseret på at udvikle fremtidens fødevarer og ikke mindst fremtidens foderforsyning.

Det er den rigtige vej at gå og den vil også skabe både nye virksomheder som nye arbejdspladser i Varde. 

Allerede i dag udgør biogas et væsentligt element i Varde, og vi vil også i fremtiden se nye initiativer vokse frem, som skal understøtte den grønne omstilling. Med beslutningen om etableringen af statens energiøer underbygges det yderligere, at vindmøller i udgangspunktet fremover bør opføres på havet. Dog er dilemmaerne i den grønne omstilling ikke løst. Projektet med etablering af energiøer vil tegne fremtiden og skabe tusindvis af nye arbejdspladser i regionen.

Vi vil gerne understøtte den grønne omstilling, men ønsker ikke at vores kulturlandskab ødelægges eller dækkes til af hverken solenergianlæg eller vindmøller. Der er allerede i dag opført flere af anlæg i vores kommune, og vi ønsker planmæssigt at regulere opførelsen af disse anlæg, så de får mindst mulige visuelle indflydelse og generer færrest mulige, alt imens Varde leverer sit til Danmarks klimaomstilling.

Den grønne omstilling er en af de væsentligste opgaver og udfordringer frem imod 2030, som vi skal have løst, og vi kender endnu ikke alle svar eller alle teknologier.

Vi ved dog, at det er bunden opgave, og vi ser i disse år en teknologisk udvikling, som kan understøtte vores vej imod en 70% Co2 reduktion, men det er også teknologier, som også vil fortsætte med at blive modnet og gjort bedre tilgængelig i de kommende år. Vi ønsker at etablere en bredt dækkende infrastruktur for ladestandere i hele kommunen. El bilkommissionen anbefaler, at infrastrukturen sættes i udbud, og vi vil presse på for at få kommercielle aktører i spil i udbygningen af Varde kommunes infrastruktur. 

Udtagning af lavbundsjorde fra dyrkning er et vigtigt fokusområde også fra centralt hold. Ved at udtage lavbundsjord fra dyrkning, kan vi på samme tid styrke og forbedre vores naturværdier og skabe flere åndehuller for såvel dyreliv som for naturen. Vi ønsker at understøtte landbruget i udtagningen af lavtliggende landbrugsjord og vil, gennem en hurtig og fleksibel myndighedsbehandling af ansøgningerne, understøtte de mange landmænd, der gerne vil bidrage til den grønne omstilling.

Som kommunens største virksomhed er vi forpligtet til at gå forrest i ”det grønne anlæg”. Der findes allerede i dag en række certificeringsløsninger, som kan understøtte, at vi i fremtiden kan ”bygge grønt” og derved sætte handling bag ordene. Der er ingen nemme løsninger i den grønne omstilling og et tæt parløb og samarbejde imellem offentlige og private virksomheder er helt afgørende for, at vi kan komme i mål. Omstillingen skal i størst mulig udstrækning drives af markedskræfterne, hvorved vi både stimulerer markedskræfterne og efterspørgslen. Den grønne omstilling kan blive en succes, men den kræver vi prioritere naturen, miljøet og ikke mindst nedbringelse af CO2 udledningen.