Vores virksomheder er vores nerve og levebrød

Den private sektor – vores virksomheder og de jobs, de skaber, uanset om de ligger i Varde kommune eller i en nabokommune, udgør hovedparten af vores arbejdspladser og vores indtægtsgrundlag. Den private sektor udgør dermed også det primære økonomiske grundlag for udviklingen af vores kommune og samfund.

Det Konservative Folkeparti vil:

  • arbejde for sikre de bedst tænkelige rammevilkår for erhvervslivet i Varde kommune. 
  • sikre, at kommunen råder over attraktive erhvervsgrunde og et højt politisk forandringsberedskab, der kan træde til ved etablering af nye virksomheder som ved udvikling af eksisterende hurtigt og fleksibelt. 
  • arbejde for at styrke samarbejdet med vores nabokommuner – Billund, Ringkøbing-Skjern, Herning og Esbjerg.
  • arbejde for styrke samarbejdet med Ringkøbing-Skjern kommune i udviklingen af vores turisme. 
  • styrke udviklingen af offentligt – private partnerskaber, herunder udvikling af privates muligheder for at levere velfærdsydelser.
  • arbejde for både at reformere som styrke det nuværende erhvervssamarbejde på tværs af alle brancher – uanset om det så er landbrug, detail, turisme eller servicevirksomheder.

Erhvervslivets vilkår er afgørende for kommunens økonomiske evne og muligheder for, at vi kan levere en offentlig service af høj kvalitet. Virksomhederne trækker både bosætning, vækst og udvikling i lokalsamfundene med sig, og i samarbejdet med kommunen skal fokus være rettet imod et servicedesign, der hurtigt og fleksibelt arbejder for at myndighedsbetjene virksomhederne, levere kvalificeret arbejdskraft, infrastruktur, social- og sundhedsydelser samt skoler og daginstitutioner.  

Den offentlige sektors primære opgave er derfor at understøtte den private sektors udviklingsmuligheder, således samspillet imellem kommune, virksomheder, investorer og borgere skaber vækst og velstand. En af grundpillerne for os i dette samspil er en kort afstand og en høj grad af tilgængelighed imellem erhvervsliv og politikere.

Antallet af arbejdspladser er igennem en længere årrække faldet med ca. 3000. Ved en kombineret indsats fra såvel kommune som via ProVarde og LAG samarbejdet, er det lykkedes at bremse den udvikling, og vi ser nu en begrænset vækst i antallet af arbejdspladser i Varde kommune alt imens, der er relativt store forskydninger imellem de enkelte brancher.  

Udviklingen er et udtryk for, at vores erhvervsstruktur forandrer sig, hvilket også viser sig i væksten i borgere, der pendler ud af kommunen for at gå på arbejde, der i 2019 udgjorde 10.138 personer. Tilsvarende øges antallet af borgere fra andre kommuner, der pendler ind i Varde kommune for at gå på arbejde. Antallet af ind-pendlere udgjorde i 2019 6392 personer. 

Vi skal videreføre de initiativer, der har vendt tilbagegang til fremgang og placeret os i Top-10 målt på kommunens erhvervsvenlighed, men der er behov for at reformere vores erhvervsfremmearbejde i regi af ProVarde efter, vi i 2020 har udskilt turismen til Destination Vesthavet.

Vi har i Varde kommune behov for at samle alle brancher i ét netværk. I dag står landbruget udenfor, og vi ved ikke hvor mange turismeaktører, der vil forblive i ProVarde. Vi er ikke i tvivl om, at hvis vi skal opretholde en positiv udvikling, er det nødvendigt, at vi står sammen og i højere grad end tidligere fokuserer ProVardes aktiviteter på at bygge stærke netværk, der i fællesskab kan udvikle allerede eksisterende styrkepositioner og udvikle nye ikke mindst målrettet klimaomstillingen.

Gode rammevilkår og et stærkt erhvervsliv er en af vores absolutte prioriteter, og der er en snæver sammenhæng imellem ønsket om udvikling, bosætning og vækst til gode og attraktive rammevilkår til såvel nye som eksisterende virksomheder.

Vi vil fortsætte det arbejde, der udføres i det nuværende ”Erhvervs- og vækstudvalg” for i samarbejde med brancheorganisationerne at udvikle en vækstmodel for Varde kommunes erhvervsliv, som kan skabe både flere arbejdspladser samt sikre vores unge lære- og praktikpladser.

Varde kommune skal være det naturlige valg for vores egne iværksættere. Vi ønsker at styrke støtten og vejledningen til nye iværksættere. Allerede i dag ser vi frugten af den indsats, vi har ydet til nye iværksættere. Den ønsker vi at videreføre og samtidig fokusere på nye klyngesamarbejder indenfor fødevareproduktion, velfærdsløsninger og offentligt private samarbejde og partnerskab. 

Turismen har igennem en årrække vækstet markant og har skabt tusinder af nye arbejdspladser både i primærerhvervet som i følgeerhvervene. Vi ønsker at understøtte en fortsat vækst i turismen, dog uden at turismens egen succes også bliver dens største problem.

Vi ønsker, i samarbejde med såvel turismens aktører som borgere, at udvikle en vækst og udviklingsplan, der kan rammesætte udviklingen i en bæredygtig ramme til gavn og glæde for alle.