En effektiv kommune og serviceminded betjening af borgere og virksomheder

Varde kommune er overordnet set en velfungerende og effektiv kommunal administration, men det er vigtigt, at vi hele tiden tilpasser organisationen og dens målsætninger, således de passer til såvel dine som virksomhedernes behov og forventninger. Varde kommune er kommunens største virksomhed og der påhviler derfor også Varde kommune en række forpligtigelser og et stort ansvar for både at gå forrest, men også at sikre udvikling og vækst i hele kommunen.

Det Konservative Folkeparti vil:

  • prioritere at udvikle Varde kommune som en attraktiv arbejdsplads der kan tiltrække kvalificerede medarbejdere både til vores virksomheder og de kommunale arbejdspladser.
  • levere en god offentlig og serviceminded myndighedsbetjening og service, der både er til gavn for borgerne og sætter både dem og deres retssikkerhed i centrum.
  • levere den bedst mulige kvalitet med den størst mulige omkostningsbevidsthed og respekt for skatteydernes penge.
  • videreføre effektiviseringen af kommunens drift således, vi konsekvent sikrer os, at vi udvikler kommunens service og tilbud med fokus på den kommunale kerneydelse.
  • sætte de opgaver i udbud, der løses bedre eller lige så godt i den private sektor.
  • arbejde målrettet med at nedbringe sygefraværet og øge jobtilfredsheden i blandt kommunens ansatte.

Udgangspunktet for, at vi som kommune kan levere en nærværende betjening af dig, med høj faglig kvalitet er, at vi kan tiltrække veluddannede og fagligt dygtige medarbejdere, og at de trives i et godt, sundt og givende arbejdsmiljø.

De ca. 3000 kommunalt ansatte udgør kernen i leverancen af vores ydelser. De ansatte er vigtige medspillere, når det gælder dialogen om, hvordan kommunen bedst lever op til borgernes berettigede forventninger. Vi ønsker en medarbejderstab, der tør tage initiativ og som aktivt tager et medansvar for at udvikle vores kommunale service i de kommende år.

Vi vil sikre både uddannelsesmuligheder og gode muligheder for udvikling af kompetencer, sikring mod nedslidning og mulighed for individuelle aftaler om tilrettelæggelse af arbejdet.

Vi vægter et godt arbejdsmiljø højt for at sikre vores medarbejderes helbred og velfærd. Det er det bedste værn imod et højt og dyrt sygefravær. Det betaler sig at satse på det gode arbejdsmiljø, og derfor skal medarbejderne også inddrages i deres arbejde og have lov til at tænke selvstændigt. Medarbejderne skal behandles med respekt, hvor åbenhed er i højsædet sammen med sikkerheden for, at både øverste og nærmeste leder lytter aktivt.

Vi ønsker på de kommunale arbejdspladser en kompetent ledelse, der forstår at motivere medarbejderne og satse på at udnytte deres idékraft og initiativ. Vi vil arbejde for mere decentralisering og frihed i ledelsen samt kort afstand imellem top og bund. Vores filosofi er, at ledere og ansatte arbejder bedst med frihed under ansvar i et åbent og dialogbaseret miljø.

I en offentlig organisation er det væsentligt, at vi sikrer at vores politiske mål og beslutninger omsættes til konkrete og nærværende løsninger – der med den størst mulig effektivitet og omkostningsbevidsthed – omsættes til virkelige og nærværende løsninger for dig.

Det er helt centralt, at vi i den offentlige forvaltning har et skarpt øje på borgernes retssikkerhed, og hvordan vi betjener borgere. Vi skal sætte borgeren, virksomheden i centrum hvilket vi konkret har en betydning for måden, vi møder borgeren og virksomheden på, og hvordan vi behandler deres henvendelser og sager.

En af tidens største udfordringer er det stigende bureaukrati og den stigende kompleksitet, der bare vokser og vokser i den offentlige administration. Vi vil konsekvent arbejde for at begrænse og minimere bureaukratiet og arbejde for at sikre smidige processer, hvor borgerne, virksomhederne og eks. foreningerne i størst mulig grad friholdes for bureaukratiet.

Vi vil i de kommende år blive udfordret på vores økonomi. Dette vil kræve et konstant fokus på kommunens udgiftsprofil og på tilvæksten i opgaverne. Vi ønsker ikke at ”køre med grønthøsteren”, men skal det undgås, er det en fælles opgave for hele den kommunale organisation – konsekvent og målrettet at fokusere på, hvad der er den kommunale kerneopgave, og hvad der ikke er.

Vi skal sikre, at den service vi tilbyder er både relevant og af et højt fagligt niveau, og at den kan leveres billigst og bedst uden skelen til, hvem der leverer den – så længe den er i top. Varde kommune skal være i Top-10, når det handler om kommunal effektivitet. 

Denne ambition kræver et skarpt fokus på kommunens servicedesign og borgerens – virksomhedens vej i kontakten til kommunen og forvaltningerne således, vi understøtter både vækst og udvikling, men tillige sikre borgeren en god og ordentlig behandling.  

Vi ønsker at indføre en whistleblowerordning i Varde kommune. En whistleblowerordning kan give whistleblowere en mulighed for at anmelde ulovligheder, svindel og nepotisme.

Sagerne fra Fredericia kommune skræmmer i den grad, og vi bør derfor gøre alt for at forhindre, at Varde kommune nogensinde kommer i samme situation. I løbet af 2021 bliver whistleblowerordninger til lov i Danmark, grundet et EU- direktiv, men hvorfor vente.