Bæredygtighed, økonomisk ansvarlighed og ordentlighed

Som kommune er vi ansvarlig for at levere en række centrale og vitale kommunale kerneydelser til dig og din familie – fra vugge til grav.

Uanset om det gælder omsorg og pleje af vores ældre, driften af vores skoler og daginstitutioner, veje, klimaomstillingen eller beskyttelse af vores miljø, så skal vi som kommune sikre, at vi agerer ansvarligt og leverer relevante, nærværende samt bæredygtige løsninger med en høj faglig kvalitet.

Det Konservative Folkeparti vil:

  • fastholde et skarpt fokus på din rettigheder og ”din vej” og adgang til kommunen.
  • skabe økonomisk bæredygtige og finansierede løsninger, som også leverer på de klimamæssige målsætninger.
  • fortsætte de tidligere års økonomiske tilbageholdenhed og have fokus skarpt rettet imod omkostningseffektiviteten.
  • videreføre effektiviseringer og prioritere kernevelfærden.
  • udvikle en bred og konstruktiv dialog og nye netværk, hvor vi i fællesskab kan udvikle de strategier og reformer, der er nødvendige for at vende udviklingen.    
  • holde skatter og afgifter i ro. Økonomisk forudsigelighed er vigtigt både for os som borgere og for en kommune.
  • fastholde de digitaliseringsgevinster og effekter, som Coronakrisen har tvunget os ud i at anvende med et positivt udbytte.

Varde kommune blev positivt tilgodeset i den seneste udligningsreform, som folketinget vedtog i 2019. Selvom Varde kommunes økonomi fortsat er sund stabil og robust, så ændrer det ikke ved, at når vi kigger ind i fremtiden, så står vi overfor betydelige økonomiske udfordringer.

Et grundlæggende problem er, at vi bliver færre indbyggere i Varde kommune i de kommende år, og befolkningstallet falder tillige med børnetallet. På samme tid vil antallet af ældre over 80 stige, og antallet af erhvervsaktive indbyggere vil falde. Det betyder, at kommunens indtægter vil falde på den korte bane, mens udgifterne forventeligt vil stige. Vi ser allerede i dag, at vores gæld er støt stigende.

Vi kan ikke blot læne os tilbage og regne med, at vi bliver kompenseret fra staten. I alle tilfælde, så vi skal også selv bidrage og sikre os, at vi driver Varde kommune på den bedste, mest effektive og billigste måde.

De udfordringer, vi står overfor, vil kræve nytænkning, hvis vi på den ene side skal vende udviklingen og på den anden side fastholde og udvikle vores nuværende serviceniveauer. Fremtiden, vi ser ind i, er der ingen nemme løsninger på.

Coronakrisen, som brød ud i marts 2020, byder yderligere på en række usikkerheder. Varde kommune har i hele krisens forløb haft en række ekstra omkostninger, som det endnu er uklarhed om, hvorvidt de refunderes.

Krisen, som er den mest alvorlige siden 2. Verdenskrig, har presset mange af vores virksomheder, detailhandelen og folkesundheden, ligesom vores arbejdsløshed er støt stigende. I takt med at nedlukningens længde forlænges øges vores frygt og bekymring for de sundhedsmæssige konsekvenser, vi kommer til at stå overfor i og med, at al sundhedsforebyggelse, rehabilitering, genoptræning og foreningsaktivitet har været lukket ned i så lang en periode. Det vil koste mange ressourcer at få indhentet det sociale og sundhedsmæssige efterslæb, som det har skabt.

Situationen betyder, vi må rykke tættere sammen – i hele Varde kommune og i fællesskab udvikle nye metoder, der kan fremme og genstarte den erhvervsmæssige vækst, jobskabelsen, bosætningen og en positiv udvikling af vores kommune. Vi skal i fællesskab have vendt udviklingen og sikret en bæredygtig økonomisk udvikling af vores kommune i de kommende år– for vi kan ikke klare opgaven hver for sig!

Vi er ikke et parti, der her og nu går efter de økonomisk nemme og hurtige og ikke finansierede løsninger. Kassen skal stemme, og vi har blik for ”alle” bundlinjerne i vores politiske beslutninger. Vi ønsker at fastholde et højt anlægsniveau i de kommende år med prioritet og fokus på investeringer, som fremmer vækst, udvikling, bosætning og bedre balance mellem by og land.

Bæredygtige politiske beslutninger er det bedste grundlag for en stabil og robust udvikling af vores samfund og vores kommune, uanset om det handler om kommunens økonomi eller udviklingen af de kerneydelser, vi med rette kan forvente af vores kommune. Bæredygtighed definerer vi således, at vi efterlader vores kommune og nation i samme eller en bedre tilstand, end da vi overtog den fra vores forfædre.