Politisk program 2022-2025

”For dig og hele Varde Kommune”

 

Coronakrisen.

Coronakrisen har ramt os alle hårdt. Ikke siden 2. verdenskrig har en krise i så høj en grad grebet ind i vores muligheder for at leve vores liv, arbejde eller drive vores virksomhed. Krisen vil uden tvivl blive hængende over os som en skygge i et godt stykke tid endnu, og Coronakrisens omkostninger og ofre er desværre mange. Der venter os derfor en stor opgave med at få genåbnet og genrejst både Varde kommune og Danmark. Coronakrisen kommer i skrivende stund også til at lægge en meget stor skygge hen over det forestående kommunalvalg. Enhver krise kalder på politisk lederskab og et tæt samarbejde, hvis det skal lykkedes at trække Varde kommune sikkert igennem krisen og ud på den anden side til den normalitet, vi alle savner. 

Coronakrisen har tvunget os i en umenneskelig isolation. Det er uvant for os mennesker, der er sociale væsener at skulle isolere sig. I den kommende tid skal der derfor rettes et skrapt fokus på vores omsorg overfor hinanden. Om det er den ældre, der har siddet indespærret i månedsvis, eller det er den unge, som har måtte ”leve” ufrivilligt bag skærmen og som føler, at deres ungeliv er blevet stjålet, er ligegyldigt. Vi skal gribe hinanden og med omsorg, opmærksomhed og næstekærlighed genopbygger det helt unikke, vi end ikke vidste, hvor dyrebart var – før det blev taget fra os. 

”Intet er skidt for noget, uden det er godt for noget andet” det gælder også for Coronakrisen, og krisen har vist os, hvordan vi kan arbejde smartere og mere fleksibelt. Vi har for alvor nedbrudt mange barriere for det digitale samarbejde og for en mere fleksibel arbejdsdag, og vi har opdaget de mange muligheder digitaliseringen giver os for at skabe bedre balancer imellem arbejde og fritid, som det giver og sparer både penge og CO2 samtidigt. 

Krisen har også ført flere aktører sammen eks. på det sociale område. Det har skabt mange nye alliancer, som vi skal forstå at videreføre, da det bidrager med en stor merværdi for og en bedre koordinering. Indtil nu er Varde sluppet relativt mildt igennem krisen, hvis man ser bort fra afviklingen af minkerhvervet og de mange afsavn og den ensomhed, som har ramt mange ældre, sårbare, syge og ikke mindst de unge. 

Vi skal lykkes i fællesskab.

I de kommende år vil vi stå overfor tre hovedudfordringer: Vi bliver færre, vi bliver ældre, og vi lykkes ikke godt nok med at få alle unge i uddannelse eller job. Det skal vi lykkes med, og der er brug for alle, og alle kan noget.

 Vi bliver færre.

Alene i 2020 valgte 333 borgere at fraflytte Varde Kommune. Den udvikling skal vi have vendt, og det mest bedrøvelige er, at det, vi gør i øjeblikket – ikke virker, og vi lykkedes ikke med at fremme bosætningen i Varde kommune. 

At fremme bosætningen i Varde kommune bliver en af de allerstørste opgaver i de kommende fire år, og vi skal have vendt udviklingen. Vi skal finde en ny vej til at fremme tilflytningen og bosætningen i vores dejlige kommune og ikke mindst også holde på de unge, vi allerede har at få dem til at flytte tilbage, der vælger at tage en uddannelse i en af de store byer. Vi skal turde tænke helt nyt og turde investere i bosætningen. Varde kommune skal markedsføres på vores natur, men også som det sted, hvor familierne kan bygge rammen op om ”Det gode liv” – tæt på skov, strand og natur og med knapt 200.000 jobmuligheder indenfor under en times kørsel. Vi ønsker at bevare vores decentrale skolestruktur som en del af vores ”bosætningsinvestering”, men vi ser også, at vi kan bruge vores skolestruktur bedre end det, vi gør i dag – og  få flere børn med. 

Vi står stærkest sammen.

Vi skal være flere i Varde kommune og ikke færre. Vi må erkende, at på trods af alle tiltag, så virker vores bosætningsfremme ikke. Vi lykkes ganske simpelt ikke med det. Vi skal vende hver en sten og gentænke alle indsatser samt øge markedsføringen af hele Varde kommune.

Vi bliver ældre.

Vi lever længere. Det er på den ene side fantastisk og en rigtig glædelig udvikling, men det vil også udfordre vores kapacitet i de kommende år. I tal vil antallet af ældre mellem 80 og 85 år stige med over 100% i de kommende ti år, og hvis vi skal kunne opretholde en tryg, omsorgsfuld og nærværende ældrepleje, skal vi i gang med at investere både i vores plejeboligkapacitet og det sundhedsfaglige personale, vi skal bruge.  Vi har allerede i denne valgperiode sat en række analyser og beregninger i gang. De skal kunne omsættes til konkrete handleplaner, som vi vil følge til dørs, så vi sikrer, at vi fortsat kan levere en tryg og omsorgsfuld ældrepleje, som også hviler på et sundt økonomisk fundament. 

Hjælp og omsorg, når du har brug for det

Du skal føle dig tryg. Derfor skal både vores sundhedsvæsen, ældrepleje og behandling af handicappede være i verdensklasse og ske i et tæt samarbejde med dig, kommune og region. I det nære sundhedsvæsen skal der være tid til dig, og din familielæge skal være din faste støtte hele vejen igennem din behandling.

 Alle skal med.

Alt for mange unge står i dag uden for arbejdsmarkedet og er heller ikke i gang med en uddannelse. Den udfordring skal løses, for vi har brug for alle hænder, og alle kan noget. Vi er derfor tvunget til at få endevendt alle de indsatser, vi har sat i gang for at afdække årsagen til, hvorfor vi ikke lykkes bedre, end vi gør.

Vi har ikke, hverken som kommune eller som samfund, råd til at tabe de her generationer på gulvet, og vi har en meget stor opgave i, at få indsatserne rettet op og rettet til, så vi får vendt udviklingen. Både af hensyn til de unge selv, men ikke mindst også fordi vi ved, at ungdomsårgangene bliver mindre, og at vi kommer til at mangle faglært arbejdskraft i de kommende år. Vi bør derfor også i samarbejde med vores erhvervsliv gøre alt for at tilbyde vores unge eks. praktikpladser og studiesatellitter, hvorved vi vil øge sandsynligheden for, at de bliver i Varde Kommune og eks. etablerer egen virksomhed. 

Alle skal med og alle kan noget.

En god start på livet er helt afgørende. Alle børn og unge skal godt fra start. Det kræver gode og fleksible dagtilbud og en folkeskole med fokus på faglighed og kvalitet. For børn skal vokse op i trygge rammer og med et håb for fremtiden.

Politisk samarbejde og medborgerskab.

Vi går til valg på at styrke det brede samarbejde i Varde byråd og i særdeleshed det borgerlige samarbejde.

Vi ønsker, at Varde kommune forbliver på ”borgerlige hænder” men vi ønsker også et borgerligt samarbejde i bedre balance, end tilfældet har været i de sidste mange år. Det er kun via et stærkt og bredt borgerligt samarbejde, at der kan skabes det lederskab og den beslutningskraft, som er nødvendig, hvis vi i fællesskab skal løfte Varde kommune ind i fremtiden, som vi ser det. 

Meget handler i dag om, hvorfra man betragter verden. Udsynet er forskelligt alt afhængigt af, hvorfra man ser verden, og der er ingen tvivl om, at ”verden” ser anderledes ud fra Nørre Nebel, Ølgod og Agerbæk, end den gør fra Varde by. Det er derfor de politiske ”balancer” er helt afgørende i alt, hvad vi gør. 

Vi kan ikke gøre den geografiske afstand mindre, men vi kan til gengæld arbejde for og sikre, at vi ikke efterlader hverken byer eller områder på ”bagsmækken”. Er der noget som tiden efter kommunesammenlægningen har vist os, så er det, at vi ikke kan tvinge mennesker sammen i et samarbejde eller i en hel kommune, hvis ikke de kan se en fordel eller et udbytte af det. Lad os gøre det umagen værd at gå ind i det fællesskab, som Varde kommune er og bakke om vores fællesskaber i Varde kommune. 

Vi lever stadig med konsekvenserne af kommunesammenlægningen, hvor fem kommuner blev til en. Der er blevet længere til rådhuset og mange af de andre kommunale kernefunktioner. Det var hele formålet med reformen, at centralisere og skabe større og mere levedygtige kommuner, men det har haft store konsekvenser, specielt i en landkommune som Varde. 

Vi kan ikke rulle kommunalreformen tilbage. Vi er én kommune, uanset om vi vil være ved det eller ej. Vi kan til gengæld sætte os sammen og gentænke og skabe nye stærke netværk, som både kan skabe vækst og udvikling, men også udvikle bedre balancer og alliancer imellem land og by. 

Vi har brug for at stå sammen. Vi har brug for stærke fællesskaber for at kunne stå stærkest overfor de udfordringer, som fremtiden vil bringe for Varde kommune. Stærke fællesskaber er attraktive og et stærkt fællesskab på tværs af Varde kommune, hvor vi taler kommunen op vil både fremme bosætningen, vækst og udvikling.  

Vores demokrati virker ikke af sig selv

Vores demokrati er noget af det dyrebareste vi har, men det fungerer ikke af sig selv. Demokratiet kræver både engagement og deltagelse hvis vi skal sikre det fungere og kan repræsentere dig.

Vi ønsker at styrke og udvikle vores lokale demokrati, borgerinddragelsen og samtidig lægge de trædesten ud, som skal føre Varde kommune sikkert ind i fremtiden. Vi kan ikke fra den ene dag til den anden skabe positive forandringer, vækst og udvikling alle steder. Sådan fungerer politik ikke. Forandring tager tid. Oftest kan vi end ikke se resultaterne af en given politik førend efter flere år.

Vi synes stadig Varde kommunes strategi ”Vi i naturen” er relevant, men uden nærvær, udbytte og effekt for borgerne giver hverken strategien ”Vi i Naturen” eller fyrtårnet ”En hel kommune” ingen mening. Der skal handling bag! Vi vil derfor lægge op til et serviceeftersyn i den kommende periode.

Vi er én kommune, men vi skal både respektere, støtte og prioriterer de lokale ildsjæle, der driver udviklingen af vores mange stærke lokalsamfund frem. Det skal vi gøre i bevidstheden om, at vi hænger sammen fra Ølgod til Alslev og fra Nymindegab til Agerbæk. For mange står i dag udenfor det fællesskab, som bl.a. dannes i vores rige foreningsliv. Corona-krisen har accelereret den udvikling, og vi skal i fællesskab arbejde for at få foreningernes medlemmer tilbage i fællesskaberne, uanset om det så er de sociale foreninger, idrætsforeninger eller vores kulturelle foreninger. Vi bakker op om projektet ”Danmarks bedste foreningskommune” men det er handlingerne og adfærden, der tæller, og vi skal som kommune ikke overtage foreningerne eller drukne dem i mere bureaukrati eller tunge kommunale processer. 

Varde kommune skal være en ordentlig og troværdig samarbejdspartner. Det gælder både i forhold til vores borgere, vores foreninger som i forhold til vores erhvervsliv. Vi skal levere på både udvikling og vækst, men ikke mindst være både nærværende og relevant som en offentlig myndighed. Vores service skal bæres af høj kvalitet og faglighed, og den skal leveres med både respekt og værdighed for dig som menneske og individ og for din virksomhed. 

Vi har igennem årene modtaget en hel del flygtninge fra en række af verdens brændpunkter, der har brug for beskyttelse.  En række af dem er vi ikke lykkedes med at gøre til en del af det danske samfund, og gruppen skiller sig ud med en lavere beskæftigelsesgrad og en højere kriminalitetsrate. Vi vil gerne sikre, at vi behandler alle mennesker – uanset religion, etnicitet og udseende ens, men udgangspunktet er og bliver, at vi deler de samme værdier, og at vi i vores adfærd har respekt for hinanden. Vi vil gerne lykkes bedre med såvel integration som beskæftigelsesindsatser overfor vores flygtninge, indvandrere og immigranter. Det er ikke nemt at flytte til et andet land med en fremmed kultur og forskellige normer og værdier, men ved fælles indsats kan vi lykkes, og lykkes bedre, end vi gør i dag. 

Respekt for loven og vores fælles værdier

Det danske samfund bygger på tillid og respekt. Men ikke alle føler sig forpligtet over for vores fælles love og værdier. Det er vigtigt, at kriminalitet har mærkbare konsekvenser. Vi skal stille større krav til alle, herunder de udlændinge, som vi tager imod og giver beskyttelse og tryghed.

Klima og den grønne omstilling. 

Nedbringelse af CO2 udledningen er en bunden opgave. Vi skal ikke forarme os for at opnå de mål og de resultater, der er påkrævet. Vi kan gennemføre en intelligent og smart grøn omstilling, og det vil betyde nye krav til både vores adfærd og vores levevis. Vi skal målrettet og konsekvent gribe de mange nye muligheder, som en grønnere og mere bæredygtig levevis også fører med sig. Vi har allerede i dag mange erhvervsmæssige styrkepositioner på klimaområdet, og dem skal der være flere af. 

Vi skal gøre klimaomstillingen til den økonomisk vækst “driver”, og den skal bære både os selv, men ikke mindst Varde kommune ind i fremtiden. Vi vil i de kommende år styrke indsatsen både for Varde kommunes egen omstilling, men også understøtte vores erhvervslivs omstilling og den grønne innovation. Vi kan kun ved en samlet og fælles indsats komme i mål med klimaomstillingen. 

I klimadebatten er det vigtigt, at vi taler samme sprog. Bæredygtighed er et stort ord, men det betyder, at hvis vi skal leve bæredygtigt, så skal vi aflevere Varde kommune til de kommende generationer i en bedre forfatning, end den vi overtog. Det gælder i vores optik både, hvad angår klimaet, biodiversiteten og ikke mindst naturen, som hvis vi skal i mål med både klima og biodiversitet, skal have mere plads. Vi skal skabe plads til mere natur. Vi skal skabe mere sammenhængende natur, og vi skal videreføre de mangeårige indsatser, som har været rettet imod såvel sikring af rent drikkevand som rejsning af mere skov. Sidst, men ikke mindst, skal vi i fællesskab sikre vores udsatte områder imod de forandringer i vejr og nedbør, som klimaforandringerne uvægerligt vil medføre.

En grønnere fremtid for de næste generationer

Den grønne omstilling er en bunden dagsorden. Vi kan samle hele Danmark om en grønnere fremtid og gøre den grønne omstilling til en økonomisk og udviklingsmæssig gevinst for Varde. Vi smider ikke regningen i børneværelset.

Erhverv og udvikling.

Erhvervsudvikling og vores erhvervsfremme indsatser skal i de kommende år styrkes. Vi skaber ikke tilstrækkeligt med job i Varde, men vi har fået stoppet tilbagegangen.

Vi skal kæmpe for vores respektive andele i de mange nye store klimaprojekter, som realiseres i de kommende år i transitionen fra olie til vind og fra olie til eks. Power To X teknologier. Landbrugets omstilling bliver helt central og vil tage fart i de kommende år. Allerede nu ser vi nye spændende initiativer i Varde kommune, som bl.a. skal understøtte landbrugets grønne omstilling. 

Vi skal turde gå nye veje i vores erhvervsfremme. Vi skal lykkes bedre med både at tiltrække og skabe nye virksomheder, flere jobs og flere butikker. Den erhvervsmæssige udvikling og innovation skal understøttes, så vi sikrer, at vores virksomheder uanset branche kan vokse, overleve og udvikle sig ind i fremtiden. Vores erhvervsliv og virksomheder er vores livsnerve, og vi ser erhvervsfremmeindsatserne og samarbejdet med vores virksomheder som helt afgørende for, at vi også kan vende befolkningstilbagegangen til en positiv fremgang.

Det kræver, vi kan tilbyde hele pakken bestående af både gode rammevilkår for erhvervslivet, turismeaktørerne og landbruget, men også at vi i fællesskab understøtter vores foreninger, daginstitutioner, skoler og vores ældrepleje, så de udvikles med høj faglighed og kvalitet og fokus på ”Det gode liv”.  

Varde kommune skal være i Top-10, hvad angår erhvervsvenlighed, og vi skal turde markedsføre os selv på vores unikke kvaliteter og muligheder som kommunen i midten af Vestjyllands vækst og udvikling.

Lavere skat og virksomheder i vækst

Vi vil give dig, din familie og din virksomhed større økonomisk frihed ved at sænke skatten på arbejde, arv, biler og boliger. Du skal i større grad kunne bestemme over dine egne penge.

Det gode børne- og ungeliv.

Gode og trygge rammer om både børne- og ungelivet er helt afgørende for, hvordan man lykkes senere i livet. Vi ønsker at sikre vores børn og unge bedre rammer end det, vi gør i dag. Daginstitutioner og skoler er ikke ren opbevaring, men dannelsesinstitutioner, hvor vi igennem læring og leg har mulighed for at forme og præge vores børn og unge, så de kan lykkes senere i livet. Vi vil gerne se børne- og ungelivet i en sammenhæng. Vi ønsker at styrke både kvalitet og faglighed samt se på de muligheder, vi giver det enkelte barn for at lykkes med både dannelse og læring. Vi ønsker derfor at se på, om vi udnytter den nuværende skole- og dagtilbudsstruktur godt nok, eller om vi kan sikre flere børns trivsel ved at bruge strukturen og vores kompetencer på en anden måde. Når en 1/3 del af vores børn angiver, de ikke trives og ca. 15 % forlader skole uden at kunne læse og skrive, så lykkes vi ikke godt nok og ser vi på antallet af unge, der ikke er uddannelse eller i job – så er der måske en sammenhæng.  Det skal vi gøre bedre. Det skylder vi vores børn.

En god start på livet

Alle børn skal godt fra start. Det kræver gode og fleksible dagtilbud og en folkeskole med fokus på faglighed. For børn skal vokse op i trygge rammer og med et håb for fremtiden.

Det Konservative Folkeparti er en sikker borgerlig stemme for dig og for Danmark og for et samfund i balance med mere frihed, tryghed og ansvarlighed. Uanset om det er i folketinget, regionsråd eller i byrådet så arbejder det Det Konservative Folkeparti – for dig og for at sikre dig både indflydelse og resultater.