Kommunal- og regionsvalg 2017

Her er vores kandidater til kommunal- og regionsvalget den 21. november 2017

 

Niels Christiansen

Nr. 1 og dermed spidskandidat ved KV-2017 for det Konservative Folkeparti i Varde Kommune.

Opstillet som nr. 10 ved regionsrådsvalget i Region Syddanmark på den Konservative kandidatliste.

”Hvor der er vilje er der vej” er mit motto. Et motto som har fulgt mig gennem de seneste 20 år, hvor jeg har været byrådsmedlem og med central plads i Økonomiudvalget i disse år. Herudover har jeg i en enkelt byrådsperiode siddet i Kultur- og Fritidsudvalget samt gennem 16 år i Plan- og Teknikudvalget herunder også som formand i daværende Blaabjerg Kommune.

Både lokal- som landspolitik har altid interesseret mig. At kunne deltage i politiske drøftelser og fastlæggelsen af rammerne for livet i en hel kommune er naturligvis tidskrævende men også meget givende på rigtig mange måder. Glæden ved politisk arbejde betyder, at jeg genopstiller og håber på at blive genvalgt. Mit ønske er at kunne bruge de mange hidtidigt opnåede politiske erfaringer i en kommende 5. byrådsperiode. Jeg er spidskandidat for det Konservative Folkeparti Varde Kommune og kandidat for det Konservative Folkeparti til regionsrådet for Region Syddanmark.

Jeg er gift og har tre drenge voksne sønner. Selv har jeg siden 1990 været klitplantør/skovfoged ved Naturstyrelsen, som i Varde Kommunes vestlige del forvalter de store statsejede klitplantager. Med afsæt i min uddannelse og mit daglige arbejdsfelt så ligger naturens ve og vel mig meget på sinde. I 1998 var det imidlertid truslen om nedlæggelse af vore drenges skole, som kastede mig ind kommunalpolitik. Det lykkedes dengang at gøre en forskel og få vist vore sønner, at politik er at skaffe indflydelse og at vise, at demokratiet i praksis virker.

Min vision for Varde Kommune er at kommunen bliver et sted, hvor alle generationer gerne vil bosætte sig og arbejde. En kommune som kan fastholde og tiltrække nye borgere, og dermed opleve et stigende befolkningstal. Kun derved kan kommunens serviceniveau udvikles og være med til at gøre kommunen til det helt rigtige sted at bo og arbejde for endnu flere af os.

Til slut vil jeg gerne understrege behovet for at Varde Kommune, som kommunens største arbejdsgiver, sikrer et godt og produktivt arbejdsmiljø på alle kommunens arbejdspladser. Kun gennem dygtige og motiverede kommunale medarbejdere kan borgerne opnå fuld værdi af den kommunale service.

Erhardt Jull

Nr. 2 på listen ved KV-2017 for det Konservative Folkeparti i Varde Kommune

Erhardt Jull – bor i Oksbøl. Født 1946, jeg er gift og har 2 voksne børn.

Jeg har været byrådsmedlem gennem 17 år – 9 år i det tidligere Blåvandshuk Kommune og så 8 år i Varde Byråd – i 5 år var jeg formand for socialudvalget i Blåvandshuk og har i alle årene været med i social og sundheds udvalget i begge Kommuner. I mine 8 år i Varde Kommune har Kultur og fritid også haft min store interesse, hvor jeg har været med til at præge fritidsområdet på bedste vis, blot for at nævne en enkelt ting, så var fjernelse af 25 års reglen et stort skridt, fordi det blev drøftet i rigtig mange år før det var modnet. Næste step er at få mindsket foreningernes betaling for haltimer.

Jeg har været med i Kunstudvalget 8 år, hvor vi har arbejdet med mange forskellige retninger inden for kunstens verden – et par eks. rundkørsel ved Tænd Pibe krydset og de flotte Okser ved Oksbøl.

Jeg har været med i Folkeoplysning udvalget i godt 20 år og var den første formand i Folkeoplysning udvalget i den nye Varde Kommune.

Jeg har hele min tilværelse været aktiv både i foreningslivet og det offentlige – jeg har været i Skolebestyrelse, været Hegnsynsmand, Skatteankenævn – min første bestyrelsespost, var som 18 årig i Boldklubben Vestkysten og siden har jeg været danseinstruktør i Blåvandshuk Folkedanser Forening i 20 år.

I mit arbejdsliv har jeg i en årrække arbejdet som murer, jeg har i godt 20 år været leder på Ho Bugt lejr skole og kursuscenter og i de sidste 8 år af mit arbejdsliv var jeg ansat i Oksbøllejren som Kaserneforvalter.

Jeg håber at blive genvalgt, så jeg kan gi’ den en på hattepulden i de næste 4 år, på det som jeg synes er det vigtigste ”BORGERNES INTERESSE I FØRSTE RÆKKE” – det skal være med mere borgerinddragelse, der skal være mere tid til kerneopgaver og mindre registreringer, vi skal altså investere i mennesker i stedet for regneark.

Vi skal prioritere Kultur og Fritidsområdet højt, fordi det frivillige arbejde og civilsamfundet er et stort aktiv, som binder samfundene sammen.

Vi skal have styr på økonomien- (har altid været min kæphest) for at vi kan udføre alle tiltag, herunder også at styrke kvaliteten på familie & skoleområdet.

Heidi Bundgaard

Nr. 3 på listen ved KV-2017 for det Konservative Folkeparti i Varde Kommune

Heidi Bundgaard

Kommunalpolitik handler om hverdags velfærd, at vejene ryddes for sne, at der etableres cykeltier, at skoleklokken ringer ind hver morgen og at læger, politi og brandfolk rykker ud, når der er brug for assistance.

Min vision er at sikre mest muligt velfærd for hele Varde Kommune, fra vugge til grav og i naturen omkring os.  Vores daginstitutioner og skoler skal være trygge rammer for at børnene får ro til at gro. Der skal være søde og faglig dygtig personale, der kan udfordre fagligheden, rumme forskelligheden og puste på et skrabet knæ. Kvalitet skal være nøgleordet, så vi sikrer at vores børn – vores fremtid – får den bedste start på livet og bliver så dygtige som de kan. Vi skal udfordre deres styrker og styrke deres udfordringer. Vi skal sætte ind med specialfaglig støtte, når dette er nødvendigt og vi skal sikre, at vores specialtilbud matcher mangfoldigheden og diversiteten hos vores børn.

Ungdomslivet skal understøttes af gode ungdomsuddannelser, aktiv foreningsliv og sikker natteliv. Vi skal turde sende vores unge mennesker afsted til en festlig aften, uden at være bekymret for vold og misbrug i nattelivet. Vi skal kunne forvente, at SSP og politi er til stede, når det kræves. Som gift med en politiassistent ved jeg godt at fristelserne og farerne i nattelivet har ændret sig meget, siden jeg selv dansede på Blue Bell i Varde midtby. Vi skal ikke acceptere at helt unge dingler fulde rundt i natten eller at narkotika bliver solgt på hver gadehjørne og vi skal naturligvis hjælpe med at finde vejen ud af misbruget, hvis det er gået galt.

Til dagligt arbejder jeg som IntegrationsMentor ved jobcenter Varde og ved at arbejdsindentiet er lige så vigtig for de flygtning vi modtager i kommunen, som det er for danskerne. Vi skal turde stille krav om aktiv medborgerskab og vi skal understøtte og videreudvikle deres kompetencer, så de matcher de lokale virksomheders behov for arbejdskraft.

I Varde Kommune har vi en unik natur. Det er i sandhed en gave med marker, eng, skov og strand. Der skal være rig mulighed for at bruge og nyde naturen. Altid med respekt, så vi kan efterlade den smukke natur til generationerne der følges os. Det betyder blandt andet, at kysten ikke skal klistres til med smarte hoteller i vandkanten, som vi kender fra syden. Vi skal værne om vores særlige særkende med vild og udyrket natur og give os selv og turisterne endnu flere muligheder for at gå på opdagelse og nyde årstidernes skifte i vores kommune.

CV

Født i 1973 og uddannet kontorassistent med speciale i offentlig forvaltning.

Ansat som IntegrationsMentor ved Jobcenter Varde.

Bestyrelsesposter & tillidshverv:

Medlem af skolebestyrelsen ved Brorsonskolen samt Integrationsrådet i Varde Kommune

Domsmand ved Retten i Esbjerg.

Mor til Amalie, der går i 8. klasse på DaVinci linien, Bohr Skolen i Esbjerg og Frederik, der går i 6. klasse i specialtilbud på Lykkesgårdsskolen. Gift med Kåre, der er politiassistent ved Syd og Sønderjyllands Politi.


Karl Haahr

Nr. 4 på listen ved KV-2017 for det Konservative Folkeparti i Varde Kommune

CV  –   Karl Haahr

Jeg er 55 år, og bor i Gårde ml. Ølgod og Tistrup. Jeg er gift med Henriette der er lærer, vi har fire voksne børn, og fem børnebørn.

Jeg har drevet økologisk landbrug siden 1991, – idag er det fritidslandbrug, og jeg arbejder som faglærer på Varde STU Center (Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse)

Jeg har siddet i byrådet i 12 år fra 2002 til 2014. De sidste fire år som formand for Børn og Undervisningsudvalget.

Jeg et pt. formand for bestyrelsen på Løgumkloster Efterskole, og næstformand i Luthersk Mission på landsplan.

PERSONLIG PROFIL

Familien og det enkelte menneskes trivsel lægger mig meget på sinde. Det er afgørende at børn, voksne og ældre oplever tryghed og omsorg, og bliver mødt med respekt i hverdagen – især dem som har særlige behov.

For at kommunes ansatte kan yde dette, er det nødvendigt at de har gode arbejdsforhold, og trivsel på jobbet.

Før der tages beslutninger er det vigtigt først at lytte til dem som beslutningerne vedrører, fremfor dem som har en mening uden at være berørt.

Tillid er for mig en vigtig værdi – man bør møde alle med tillid, og selv gøre sig umage for at være tillid værdig.

Verner Puggaard

Nr. 5 på listen ved KV-2017 for det Konservative Folkeparti i Varde Kommune

Bæredygtig udvikling

Varde Kommunes økonomi har været under pres siden dannelsen af kommunen for godt 10 år siden. Jeg mener, at det er afgørende, at kommunen får skabt en mere bæredygtig økonomi. Og helst gennem en forøgelse af beskatningsgrundlaget.

Det kan ikke opnås fra den ene dag til den anden. Det er et langt sejt træk, hvor vi skal at værne om kommunens erhvervsvirksomheder – både etablerede og nystartede – og sørge for, at kommunen understøtter virksomhedernes udvikling gennem tæt kontakt og en effektiv kommunal sagsbehandling.

Dertil kommer, at vi skal føre en aktiv bosætningspolitik for at tiltrække nye borgere.

I Varde Kommune er der mange især små og mellemstore virksomheder, som skaber aktivitet og handel i landsbyerne. Dem skal vi styrke. De er en vigtig forudsætning for opretholdelse af børnehaver, skoler og plejehjem mv. i lokalsamfundene.

I kommunen er der mange indbyggere, der arbejder i nabokommuner. Erhvervsudviklingen i bl.a. Esbjerg skaber en mulighed for at tiltrække nye indbyggere. Derfor må der være attraktive byggegrunde i såvel Varde som og i vore landsbyer.

Jeg vil arbejde for gode kommunale kerneydelser. Børnepasning i trygge omgivelser og velfungerende folkeskoler er vigtige for børnefamiliers valg af bolig. Og jeg vil arbejde for en ældrepleje, der giver vore gamle en tryg alderdom.

Ved god dialog med borgerne og gennem et bredt samarbejde i byrådet kan der træffes de rigtige og bæredygtige beslutninger. Det vil jeg gerne være med til.

CV:

Har været ansat i både den private og den offentlige sektor. I en årrække ansat i Industrirådet (i dag Dansk Industri) som cheføkonom og underdirektør.

Derefter forvaltningschef (økonomi- og planchef) i Holsted Kommune.

Medlem af kommunalbestyrelsen i Helle Kommune fra 1994 til 2008. I alle årene medlem af økonomiudvalget, og de sidste to valgperioder desuden formand for skole- og kulturudvalget samt viceborgmester.

Erfaring fra bestyrelsesposter i private virksomheder, herunder gennem godt 15 år formand for Årre Andelskasse/Andelskassen Sydvestjylland. Har desuden i en årrække været medlem af bestyrelsen for Investeringsforeningen SparInvest. Har været formand for skolebestyrelsen ved Årre skole.

Driver et mindre landbrug med økologisk kødkvæg og har biavl som en hobby.

Har tre børn, der alle er under uddannelse. Født i 1948. Bor i Autrup mellem Årre og Fåborg.

Anne Elisabeth Flensted

Nr. 6 på listen ved KV2017 for det Konservative Folkeparti i Varde Kommune

Personlig profil 

Min vision er, at Varde Kommune bliver byen og kommunen, de unge flytter tilbage til efter endt uddannelse. Det betyder, at vi skal udforme en bosætningspolitik med fokus på at udvikle et attraktivt købstadsmiljø i Varde By, samtidig med at kommunens øvrige bysamfund også sikres udvikling , at vi værner om og beskytter vores unikke natur og kyststrækning, og sikrer vores virksomheder gode rammer for at udvikle sig, skabe vækst og arbejdspladser. 

Som uddannet sygeplejerske og leder af et plejehjem vil jeg arbejde for at give vores ældre medborgere et værdigt liv fuld af kærlig venlighed og høj faglig kvalitet, og jeg vil arbejde for at sikre bedre vilkår for vores personale, som hver dag, tager sig af vores ældre, uden at kny. 

Som mor til fire unge mennesker, har dannelse og uddannelse spillet en stor rolle igennem årene. Jeg tror på, at et sundt læringsmiljø skaber unge mennesker i balance, med mod på livet og på at udleve deres drømme. Vi skal arbejde for, at skolernes lærere mødes med respekt, og at folkeskolen kan vedblive med at være den stærke kulturbærende institution, som en afgørende faktor for, at vores børn bliver sunde, stærke og initiativrige medborgere.

Jeg er vokset op med en far, som var fuld af foretagsomhed og iværksætteri og som skabte arbejdspladser i Skovlund. Han lærte mig, at “gå på mod”, ansvar for sine omgivelser og ordentlighed lønner sig, og at vi gennem samarbejde med andre, kan alt.

Vi skal kæmpe for at fremme sunde og stærke liv og fællesskaber, så Varde Kommune bliver kommunen, hvor vi som borgere elsker at bo. 

CV

Anne Elisabeth Flensted, bosiddende i Varde. Født 1970. Gift og har 4 børn i alderen 18-25. 

Siden 2013 har jeg været leder af Ansager Plejecenter, jeg er uddannet sygeplejerske, cand.cur og og har en diplom i ledelse. Som ledende sygeplejerske brænder jeg for faglighed og for beboernes livskvalitet og jeg arbejder tæt sammen med de mange foreninger og ildsjæle for at knytte plejehjemmet og vores beboere tættere til byen.

Inden jeg blev plejehjemsleder, arbejdede jeg på Sydvestjysk Sygehus og har undervist på sygeplejeskolen og været centersygeplejerske i Varde Kommune. Fra 1996-2004 var jeg selvstændig erhvervsdrivende og kender således både til at være i det private og i det offentlige. 

Jeg har siddet i skolebestyrelsen på Brorsonskolen og underviser på FOF i yoga på 4. år og har hele mit liv deltaget i foreningslivet. 

Jeg stiller op til kommunalvalg 2017, fordi jeg ønsker at være med til at gøre en forskel og påvirke udviklingen i Varde Kommune.

Jeg interesser mig særligt for ældre og -sundhedsområdet, dannelse og uddannelse, erhvervsudvikling og bosætning og beskyttelse af vores natur

 

Steen Holm Iversen
Spidskandidat
Heidi Bundgaard
Byrådskandidat
Kitty Gamkinn
Byrådskandidat
Erhardt Jull
Byrådskandidat
Kåre Jensen
Byrådskandidat
Rasmus Sømod
Byrådskandidat
Brian Schmidt
Byrådskandidat