Dagsorden til generalforsamling i den Konservative vælgerforening i Varde Kommune.

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Det Konservative Folkeparti Varde.

Generalforsamlingen afholdes iht. udsendte indkaldelse torsdag d. 27. januar 2022 kl. 19.30 på
Hotel Arnbjerg, Arnbjergalle 2, 6800 Varde

Dagsorden jf. vedtægternes §7:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent frem til næste ordinære generalforsamling
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand
7. Valg af næstformand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, samt en 1. og 2. suppleant for disse.
9. Valg af delegerede til partiets landsråd jf. vedtægter for det Konservative Folkepartis organisation jf. §4, stk. 2, pkt. 11 & 12, samt suppleanter for disse
10. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse
11. Politisk drøftelse
12. Eventuelt.
Jeg glæder mig til en rigtig hyggelig aften og til at se så mange gode konservative foreningsmedlemmer som muligt.
Med venlig hilsen,
Hans Jørgen Larholm
Formand